Επιθυμείτε να μεταβιβάσετε το επαγγελματικό σας όχημα; Αναλαμβάνουμε τη μεταβίβασή του αφού συγκεντρώσετε τα παρακάτω:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Βεβαίωση ακινησίας ή ταυτόχρονη κατάθεση άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων
 • Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητος
 • Εξουσιοδότηση εκπροσώπου-πωλητή με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για φορτηγά μικτού βάρους κάτω των 4 τόνων
 • Εξουσιοδότηση εκπροσώπου- αγοραστή με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για φορτηγά μικτού βάρους κάτω των 4 τόνων
 • Πληρεξούσιο συμβολαιογραφικό πωλητή και αγοραστή για φορτηγά άνω των 4 τόνων 
  (ΜΟΝΟ για τις Α.Ε. μπορεί εναλλακτικά να προσκομιστεί θεωρημένο από δικηγόρο πρακτικό Δ.Σ.)
 • Δελτίο ταυτότητος εκπροσώπου πωλητή και αγοραστή (φωτοτυπία)
 • Φ.Ε.Κ ή καταστατικό (ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας) πωλητή και αγοραστή
 • Εκτύπωση των Στοιχείων Μητρώου Επιχείρησης του αγοραστή απο το TAXISNET όπου θα φαίνονται οι Κωδικοί Δραστηριότητας ( ΚΑΔ ) του.
 • Βεβαίωση της υπηρεσίας που εποπτεύει την επιχείρηση ανάλογα με το είδος (π.χ. βεβαίωση του Υπ. Γεωργίας αν πρόκειται για μεταφορά κρεάτων κλπ)
 • Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) εφόσον ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο 
 • Φύλλο υπεραξίας εμπορεύματος από Δ.O.Y. (Δεν απαιτείται εάν η πωλήτρια εταιρεία τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας)
 • Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου ( ΚΤΕΟ ) 
 • Παραστατικό Τράπεζας (πρωτότυπο) για την καταβολή του τέλους αδείας των 75 ευρώ.
 • Τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος, εφόσον δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. (Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών)
 • Βεβαίωση απο την αρμόδια ΔΟΥ περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για το χρονικό διάστημα που το όχημα βρισκόταν στην κατοχή του μεταβιβάζοντος (σε ισχύ απο 1/7/2014).